Vad gäller för naturskyddet?

I västra Härjedalen finns flera olika typer av naturskyddade områden, där särskilda regler gäller för vad man får göra eller inte.

Naturreservat

Naturreservat är en skyddsform som syftar till att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer med hänsyn till friluftslivets behov. Sverige har över 4 000 naturreservat och mer än 75 % av deras totala yta finns i fjällen.. Till dessa räknas Hamrafjällets och Rogens naturreservat.

Nationalpark

Nationalpark är den starkaste skyddsformen för orörda områden som ska representera olika svenska landskapstyper. I Härjedalen finns Sonfjällets nationalpark, en av Sveriges första nationalparker.

Natura 2000

Natura 2000 är ett EU nätverk som syftar till att skydda områden med arter eller naturtyper som är särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. De artrika betesängar och slåttermarker som har brukats av generationer fjällbönder hör hit. Därför restaureras idag forna tiders hävdade områden, bland annat vid övre Ljusnan (Klinken) och i Hamrafjällets naturreservat (Bodrösta).

Fridlysning

Fridlysning är ett sätt att skydda växter, vilket oftast innebär att de inte får plockas eller grävas upp. I Sverige är cirka 300 växter helt fridlysta, bland annat alla orkidéer, varav många finns i Härjedalsfjällen.

Allemansrätten

Allemansrätten gäller där inget annat anges. Den innebär både rättigheter och skyldigheter och kan sammanfattas som att ”Inte störa, inte förstöra”.

Lupiner invaderar och tar över fjällets flora

Lupiner kan vara vackra. Men de växer snabbt och göder den jord de växer på, vilket slår ut den naturliga vegetationen på vägrenar och ängar som inte klarar av att växa i skuggan av lupinerna.

Lupinen betraktas som en ”invasiv” art som hotar inhemska växter, sedan den en gång infördes från Kanada. De hotar den ekologiska balansen och sprider sig explosionsartat på många håll i Sverige. Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Botaniska Föreningen är några av dem som varnar för lupinerna.

Vi ser att fler och fler områden i Funäsfjällen domineras av massiva fält av lupiner och vars flora av fjällväxter som orkideer och vanliga vilda blomster dukar under i konkurrensen. Har väl lupinen etablerat sig är den mycket svår att bli av med.  Fröna sprids lätt med vinden och kan leva i över 50 år i jorden. Rötterna är långa och kraftiga och de lever nog kvar i årtionden…

Vi kan alla kan bidra till att bekämpa lupinerna genom att plocka eller slå dem och helst gräva upp deras rötter. Viktigt att sen skicka dem till brännbart på tippen.

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/invasiva-arter—frammande-djur-och-vaxter-i-var-natur/Pages/hur-bekampar-man-lupiner.aspx

http://blog.svd.se/tradgard/2013/07/14/varning-for-lupiner/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/varnar-for-frammande-arter

http://www.op.se/allmant/jamtland/sa-ska-lupinen-stoppas

Läs mer

Läs mer om fredade arter och skyddad fjällnatur i Sverige och Norge

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/djur-och-natur

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur

http://www.miljodirektoratet.no

Om författarna till denna webbsida.

Eva Wallstam och Bo Stenson utgav 2017 tillsammans med Lisa Öberg boken Flora för fjällvandrare. Den innehåller foton och beskrivningar av växtmiljöer och 200 skandinaviska fjällväxter. Eva och Bo gav 2016 också ut boken Fjällvandra i Härjedalen som beskriver 50 dagsturer kring Funäsdalen och i närliggande Norge. Båda böckerna är utgivna på Calazos förlag och säljs på turistbyrån och i webbshopen.