Blomstervandringar i Funäsfjällen

För att uppleva fjällfloran till fullo är det viktigt att veta var i Funäsfjällen den är som finast och när på sommaren den är så.  Det finns vackra växter på alla fjäll häruppe. Men de kalkrika fjällen har en rikare flora med större mångfald och en del sällsynta arter. Det finns ett geologiskt lager av kalkrik berggrund, som går in som en kil från norska gränsen över Härjedalsfjällen. Inom detta finns två större områden som är särskilt lämpliga för blomstervandringar; Tänndalen med Hamrafjället respektive Mittåkläppen och Ljusnans övre dalgång. Nedan beskrivs några växtmiljöer som är speciellt intressanta och som kan nås på några av de vandringsturer som beskrivs som Guldturer eller som turer i boken ”Fjällvandra i Härjedalen”.

Tänndalen med Hamrafjället

Hamrafjället, ofta kallat blomsterfjället, med sitt naturreservat är sedan lång tid välkänt bland botaniker som ett av Sveriges artrikaste med över 400 olika arter. Det är ett kalkrikt sydväxtberg där växterna frodas på den varma och fuktiga sydsluttningen och här finns många växter, som hör hemma längre söderut i Sverige t ex liljekonvalj. På Hamrafjället kan du uppleva många spännande växtmiljöer.

Hamrafjällets rygg
Hamrafjällets kalfjäll är kalkrikt och har en rik flora på försommaren med bl. a. krypljung, rosling, fjällgröna, fjällsippa, tätört, fjällglim, kattfot och gullspira.

Räffsjöleden
På Räffsjöledens kilometerlånga spänger i sluttningen mot Tänndalen möter du blomsterrika myrar. Floran där är rik på hjortron, tuvull, nordspira, Kung Karls spira och orkidéerna Jungfru Maria nycklar och brudsporre.

Sydbrantstigen och järnåldersturen
Nedanför fjället är ängsbjörkskogen frodig och artrik och hyser i juni-juli många orkidéer. Här finns också en unik nästan subtropisk växtmiljö! Den är mest påtaglig i juli -augusti då du går genom en djungel av högörter som nordisk stormhatt, fjälltorta, skogsnäva, vitsippsranunkel och fjällkvanne, där vissa kan bli upp till 2 m höga.2

Borösta slåtterängar
Borösta är ett Natura 2000-område under Hamrafjället, vid riksväg 84 mot Norge.  Ängarna slås där regelbundet av länsstyrelsen så att den säregna utslåttermarken med sina glesa björkbestånd bevaras, vilket ger en mycket vacker, traditionell ängsflora med smörblommor, skogsnäva, nordisk stormhatt och många orkidéer.

Tänndalens natur- och blomsterstig
Stigen går från Tänndalen i en slinga på myrar och i fjällbjörkskog vid Hamrafjällets fot. Tänndalens byalag har satt upp pedagogiska skyltar om växter och fåglar längs hela stigen som ger en lättillgänglig introduktion till fjällets artrikedom. I juni finns där massor av gullspira, en art som bara finns i den södra fjällkedjan, och i juli upplever du fjällviol, svarthö och många sorters orkidéer och spiror.

Mittåkläppen och Ljusnans övre dalgång

Mittåkläppen
Ikonisk fjällprofil med öppna vyer mot de stora fjällmassiven Skars, Helags och Sylarna. Men Mittåkläppen är också ett kalkrikt blomsterfjäll välkänt bland botaniker. I juni-juli, uppe på fjällryggen i klippartierna mot syd och sydväst, i höjd med snöfläckarna kan du hitta purpurbräcka, fjällgröna, rosenrot, fjällglim och lite senare på sommaren stora mattor av fjällsippa och fjällkåpa. På fjällets västsida finner du klippveronika och fjällgentiana och på myrarna vid foten av fjället finns många orkidéer, främst brudsporre och den ovanliga fjällyxnen.

Sluttningen ner mot Ljusnan vid Ramundberget
Väster om de gamla gruvorna mellan Ljusnan och Mittåkläppen finns björkskog och ängar som också är botaniskt intressanta. Den frodiga, blomsterrika grönskan där är en upplevelse i sig.

Klinkens slåtterängar
När slåttermarkerna vid Klinkens fäbodar började förbuskas och växa igen på 1960-talet beslöt länsstyrelsen att inrätta ett Natura 2000-område på 470 hektar kalkrik myrmark längs Ljusnan.  Den hålls öppen med slåtter för att gynna floran och bevara det öppna området för framtida generationer. Blomsterprakten med många orkidéer inkluderar den sällsynta brunkullan (Jämtlands landskapsblomma) som avnjuts bäst i juli.

Tvärån och Giertebåvne
På vägen till Tvärån passerar du Klinkens strandängar. Högre upp längs Tvärån är marken fortsatt kalkrik med snölegor där vårblommor kan dyka upp ända in i augusti och på vägen till Giertebåvne finns artrika fjällhedar med Skarsfjället i fonden.  De öppna hedarna är njutbara och lätta att vandra över. I juli är de täckta av blommande mattor av fjällsippa, krypljung och lappljung

Vandringar som går genom dessa blomsterområden

Hamrafjället och Tänndalen

Turer ur boken Fjällvandra i Härjedalen:
tur 10  Hamrafjällets naturreservat med järnåldersturen
tur 11  Hamrafjället – Räffsjöleden
tur 12 Hamrafjället –  Sydbrantstigen med Borösta
Tänndalens natur- och blomsterstig , sid 111

Guldturer:
Tur 14 –  Andersjöåfallet & Hamrafjället
Tur 26 – Blomsterstigen

Mittåkläppen och Ljusnans övre dalgång

Turer ur boken Fjällvandra i Härjedalen:
tur 22 Mittåkläppen
tur 25 Gruvturen
tur 28 Tvärån och Giertebåvne
tur 32 Ösjökläppen

Guldturer:
Tur 7 –  Säterturen och Mittåkläppen
Tur 3 – Gruvturen
Tur 1 – Klinkenturen
Tur 19 – Tvärån