Den samiska parken Lopme Laante

I Funäsfjällen finns idag 3 aktiva samebyar. Det har sedan länge funnits en önskan om att erbjuda ökad kunskap och kännedom om renen och samebyarnas verksamhet bland våra besökare, men även till den bofasta befolkningen. Till sommaren invigs därför Lopme Laante, en samisk park på Funäsdalsbergets topp.

Den samiska parken har samer och de samiska näringarna som tema. Syftet är att skapa ett lärande kring den samiska kulturen och dess mångfald. Gondolbanan skapar förutsättningar för verksamheten året runt. Utsikten över de svenska och norska högfjällen ger en fantastisk inramning.

– Vi vill att parken levandegör samernas roll i samhället och i utveckling av Härjedalen, säger projektledare Kjerstin Valkeapää.

Parken består av flera byggnader, den stora träkåtan är sammanbyggd med en reception / butik, där besökaren kan slå sig ner vid brasan och avnjuta en slow food-lunch med renkött och fisk som tillagas över öppen eld, eller ta en fika med ett gott bröd till. Där kommer det också att visas film om samer och dess vardag. I torvkåtan kan man få höra berättas om hur samer levde förr. Parken sätter dock konsekvent fokus på hur samer verkar och lever idag. Det görs bland annat med ett lekhus som visar barnen på ett konkret sätt hur samer lever idag. Utomhus får besökaren möta renen och lyssna till berättelsen om hur den lever, vad den äter samt ta del av den magi och de myter som omger den. Självklart får man också prova på att kasta lasso och mata renarna. I den stora träkåtan finns en hantverks- och butiksdel där man visar och säljer samiska traditionella slöjdhantverk, bland annat renhorn och renskinn men även konst och souvenirer till försäljning.

SÁPMI
Samerna är bosatta i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi och breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten. Från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna.

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst – den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet.

En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen. Det finns 51 samebyar i Sverige inom det s.k. renskötselområdet som sträcker sig från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr.

Ungefär tio procent av samerna i Sverige är sysselsatta inom rennäringen. Andra samiska traditionella näringar är slöjden, jakten och fisket. Det samiska näringsli-vet bygger på den samiska kulturen. Idag ser vi nya samiska näringar som växer fram inom till exempel turism, media, mathantverk och design.

SAMEBYARNA OCH RENSKÖTSEL
Inom Funäsfjällen har tre samebyar sina renbetesmarker: Mittådalens sameby, Mittådalen, Ruvhten Sijte, Brändåsen samt Handölsdalens sameby. Renägarna är egna företagare, organiserade under samebyn som är en ekonomisk förening. Renskötseln följer naturens gång och renarnas instinkter.

Under april, beroende på väder och snötillgång, börjar renarna vandra till sina betesmarker till fjälls. I maj kalvar vajorna och i början på juli är det kalv-märkning. Renägarna märker kalvarna i öronen med sitt märke. På hösten, innan renarna börjar vandra till vinterbetet, samlar samebyarna sina renar för skiljning och slakt.

Arbetslagen, som består av 5–8 renägare, skiljer ut respektive arbetslags renar inför vinterns passning i skogslandet. I januari samlas renarna igen och räknas samt slaktas ut för att inte överskrida det totala tillåtna antalet renar per sameby.

Rennäringen är inte bara en näring utan också en livsstil som knyter ihop banden med det ursprungliga samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens moderna renskötsel. Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska näringsidkare producerar och säljer samiska delikatesser från ren och samiskt hantverk. Vill du uppleva samisk kultur så är byn Mittådalen värd ett besök. Den samiska kulturen är en viktig del av Härjedalens identitet. Du är välkommen som gäst i Sápmi – Sameland.